Verejná súťaž

STAV PREDMET ZÁKAZKY HODNOTA
ZÁKAZKY
(s DPH)
LEHOTA NA
PREDKLADANIE
PONÚK
PODROBNÉ INFORMÁCIE DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA DÁTUM VYHODNOTENIA
Aktívna zákazka Prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy časť nehnuteľného majetku BSK – garáže  

do 25. júna 2020 24,00 hod.

10.06.2020  
             

Prejsť na začiatok